The real name of Sabarmati Ashram?

a) Gandhi Ashram

b) Satyagraha AShram

c) Finiks Farm

d) Dandi Ashram

View Answer
Option – b.